3

Welkom op de website van mijn praktijk. De praktijk biedt  psychologische en psychotherapeutische behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers en jongvolwassenen (tot 26 jaar). Ze ervaren problemen die hen in het dagelijks functioneren belemmeren. Het is een kleinschalige vrijgevestigde praktijk met nauwe banden in het samenwerkingsveld van de kinder- en jeugdprofessionals.

Na het intakegesprek wordt besproken welk vervolgonderzoek nodig is om de problemen goed in kaart te brengen. Dit kan bestaan uit individuele gesprekken met de aangemelde cliënt, gesprekken met ouders, met het gezin, een gesprek over de voorgeschiedenis, persoonlijkheidsonderzoek. Bij kinderen wordt er ook vaak bij scholen geïnformeerd via vragenlijsten of telefonisch contact. (Dit alles na toestemming van de cliënt). Uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek wordt er niet verricht. Als dit wenselijk is, is er een samenwerking met een buurtpraktijk.

Aan het eind van de onderzoeksfase worden de conclusies met ouders en/of kind/jongere besproken en wordt er een behandeladvies voorgesteld. Samen komen we tot een behandelplan en maken we hierover afspraken. De afspraken worden vastgelegd in een behandelplanovereenkomst waarvan  ouders een verslag ontvangen. Na deze fase wordt ook de huisarts op de hoogte gebracht, mits hier toestemming voor is.

Ouders en kind worden altijd samen behandeld. Er is altijd (tenzij een jongere ouder dan 15 jaar is, die het zelf kan aangeven thuis) een ouderbegeleiding parallel aan de individuele behandeling. Dit heeft drie doelen: ouders kunnen ons informeren over hoe het thuis met het kind/jongere gaat; wij geven informatie aan de ouders over de voortgang van de therapie (met de vertrouwelijkheid van het kind in acht nemend) en tenslotte denken we met de ouders mee wat de beste koers bij hun kind is in de omgang.

Bij afsluiting van de behandeling wordt de huisarts geïnformeerd met toestemming van de cliënt en wordt er een klant tevredenheidsmeting uitgevoerd.

Door het stellen van vragen en samen na te denken over de aard van de problemen ontstaat er soms ook al een idee over mogelijke veranderingen. Alles wat al kan en mogelijk is om te problematiek te verhelpen kunnen we van af het begin aan doen. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om samen een goed beeld te ontwikkelen wat er werkelijk aan de hand is. Zeker als het om langer bestaande klachten gaat.

Jonge kinderen kunnen veerkrachtig zijn en vooruit willen, het is fijn om daar vanaf het begin op te kunnen aan sluiten. ( zie ook de website augeo met mooie uitleg over veerkracht en het brein)

Ook is het mogelijk om consulatie aan te vragen. Zeker binnen het werkveld kind en jeugd is het fijn om met elkaar mee te denken en te onderzoeken waar mogelijke blokkades liggen binnen een behandeling zodat hulpverlener, kind en ouders gezamenlijk weer vooruit kunnen.

Advisering en Verwijzing
De aard of ernst van de problematiek kan er toe leiden dat er een multidisciplinaire behandeling of opname nodig is. In een dergelijke situatie zal er in overleg met de cliënt een verwijzing plaatsvinden naar een meer gespecialiseerde instelling.

Leertherapie of supervisie

Het is fijn om collega’s op te leiden en samen in gesprek te zijn en zaken uit te diepen. Dit kan zowel voor gz-psychologen, KPers , Verpleegkundig specialisten als collega’s die de route binnen de VCGT volgen.