3Na het intakegesprek wordt besproken welk vervolgonderzoek nodig is om de problemen goed in kaart te brengen. Standaard worden er vragenlijsten afgenomen. Daarnaast kan het vervolgonderzoek bestaan uit individuele gesprekken met de aangemelde cliënt, gesprekken met ouders,met het gezin, een gesprek over de voorgeschiedenis, persoonlijkheidsonderzoek. Bij kinderen wordt er ook vaak bij scholen geïnformeerd via vragenlijsten of telefonisch contact. (Dit alles na toestemming van de cliënt).

Aan het eind van de onderzoeksfase worden de conclusies met ouders en/of kind/jongere besproken en wordt er een behandeladvies voorgesteld. Samen komen we tot een behandelplan en maken we hierover afspraken. De afspraken worden vastgelegd in een behandelplanovereenkomst waarvan  ouders een verslag ontvangen. Na deze fase wordt ook de huisarts op de hoogte gebracht, mits hier toestemming voor is.

Bij afsluiting van de behandeling wordt de huisarts geïnformeerd met toestemming van de client en wordt er een klant tevredenheidsmeting uitgevoerd.

Zijn de klachten helder en eenduidig van aard dan kan er soms ook direct met de behandeling gestart worden. Denk aan faalangst of andere enkelvoudige problematiek. Meestal is is er echter meer aan de hand, soms zijn mensen al elders in behandeling
geweest en heeft dit onvoldoende geholpen, soms is er onderliggende problematiek die eerst verhelderd dient te worden. Dit past ook binnen het idee van eerste en tweedelijns behandelingen.

Advisering en Verwijzing
De aard of ernst van de problematiek kan er toe leiden dat er een multidisciplinaire behandeling of opname nodig is. In een dergelijke situatie zal er in overleg met de cliënt een verwijzing plaatsvinden naar een meer gespecialiseerde instelling.