Individuele behandeling voor 9

Individuele psychotherapie bij kinderen

Bij jonge kinderen is een meer indirecte vorm van communicatie noodzakelijk en wordt er gebruik gemaakt van spel. Bij wat oudere kinderen staat praten meer centraal. Daarbij wordt er gewerkt vanuit het hier en nu. Samen kijken en onderzoeken wat de problemen zijn en hoe die het beste aangepakt kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van rollenspel, creatieve middelen, schema therapie technieken en, indien nodig, huiswerkopdrachten. Er zijn ook allerlei leuke kinderprotocollen in de vorm van werkboeken, zoals bedwing je dwang of het luiderslot (www.spreektvoorzich.nl)). Methodes als mindfullnes,ontspanningsoefeningen etc kunnen indien nodig ook geïntroduceerd worden. Naast de kindertherapie is er altijd ouderbegeleiding. Variërend in vorm en inhoud; er op gericht om ouders te informeren over de therapie maar ook om gezamenlijk te onderzoeken wat er nodig is om thuis de gewenste veranderingen te bewerkstelligen.

 

Individuele psychotherapie bij pubers en adolescenten
In de behandeling van pubers en adolescenten staan gesprekken steeds centraal. De algehele behandelwijze is directief en oplossingsgericht. Voor hen geldt dat het fijn is om door praten en kijken en oefeningen anders te leren kijken naar de wereld om hen heen. Dit beter te begrijpen, indien nodig hun inlevingsvermogen of sociale gedrag te vergroten. Pubers kunnen erg vastlopen in hun ontwikkeling wat deels ook leeftijdsgebonden kan zijn. Het is een lastige fase waarin het voor alle partijen fijn kan zijn als onderling begrip vergroot wordt en kind en ouders ondersteuning vinden.


ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding: Variërend in vorm en inhoud; er op gericht om ouders op de hoogte te
houden van de individuele therapie, maar ook om gezamenlijk te onderzoeken wat er thuis
nodig is om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Er wordt gesproken over de
ontwikkelingsfase van het kind/jongere en de specifieke problemen van dit kind. Met de
ouders wordt besproken wat er anders kan om de klachten van ouders en kind te
verminderen. Indien nodig kan dit uitgebreid worden tot gezinsgesprekken of
gezinstherapie. Soms is het alleen al prettig en ondersteunend om eenmalig met zijn allen
te komen zodat ieder gezinslid weet dat er aan de problemen gewerkt wordt, hoe dat gaat
en hoe ieder zijn steentje kan bijdragen.

Gezins- en relatietherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij partners of gezinsleden meestal gezamenlijk in behandeling zijn en de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal staan. Maar er is ook aandacht voor andere sociale systemen als school, werk of andere bij de behandeling betrokken hulpverleners. Binnen een sociaal systeem hebben mensen invloed op elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij problemen kunnen ontstaan: partners kunnen ruzie krijgen over hun tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na een echtscheiding of een gezin worstelt met de psychiatrische problemen van een gezinslid. De therapeut zal de problemen bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met (belangrijke) anderen en deze ook ’inschakelen’. Bij het zoeken naar oplossingen ligt de nadruk op het veranderen van manieren van omgaan met elkaar (interactiepatronen) of het veranderen van manieren waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).

 

EMDR
EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Een groot deel van de getroffenen verwerken deze ervaring op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Men spreekt dan meestal van een post-traumatische stressstoornis (PTSS). EMDR kan breed toegepast worden en was oorspronkelijk bedoeld voor mensen met een PTSS en andere trauma gerelateerde angstklachten. De toepassing van EMDR is echter veel uitgebreider, en een zinvolle ondersteuning binnen veel therapeutische processen. EMDR bij pre-verbaal trauma is een zeer zinvolle en nuttige aanvulling, goed toe te passen bij zeer jonge kinderen. Dan kan gedacht worden aan EMDR bij een baby of peuter maar ook oudere clienten kunnen last hebben van traumata die plaats vonden op zeer jonge leeftijd. Dit is een aparte behandeltechniek.