16Wet en regelgeving

AVG. Het privacy statement vindt u hier. In verband met deze wet is de praktijk verplicht  om een beveiligde mail verbinding te gebruiken. Dit gaat via zorgmail en wordt ingesteld als de behandeling start.

Vanaf 1 juni 2009 geldt een identificatieplicht. Deze wordt bij de intake gecheckt.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders 

Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind (jonger dan 16 jaar), dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd in de WGBO en tevens vastgelegd in de beroepscode voor psychologen/pedagogen. Voor kinderen van 16 jaar en ouder geldt dat zij zichzelf kunnen aanmelden.

4

 

Wachttijden

Kind en Jeugd ( bewerkt op 04-05-2023)

Nieuwe behandelingen kunnen starten in september. Het is fijn om eerst samen te overleggen over de aanmelding en zaken af te stemmen. Daarvoor neem ik altijd de tijd. Als u op een ongelegen moment belt spreken we iets af om ons gesprek op een later moment te hervatten.

Als we eenmaal gestart zijn, is er  na intake is er verder geen behandelwachttijd.

18-26 jaar

De wachttijd is 5 maanden. Ook hierbij is het fijn om van te voren goed telefonisch overleg te voren en af te stemmen.

De wachttijd is niet afhankelijk van een verzekeraar of gemeente. Onder vergoedingen kunt u zien met wie er een contract is. Alle zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid tot wachtlijst bemiddeling. Voor de jeugd gaat dit via de toegang van de woonplaats/gemeente. Mocht u overal lange wachttijden treffen dan kunt u zich tot uw zorgverzekeraar wenden. Zorgverzekeraars hebben aangegeven voor hun klanten binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek te regelen en start van behandeling binnen 10 weken. Dat hoeft dus niet bij ons te zijn. Zij helpen met het zoeken naar andere hulpverlener. De genoemde 4 en 10 weken zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Dossiervorming

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgevens (WBP). Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 20 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier ook onmiddellijk na beëindiging van de behandeling worden vernietigd. Daarbij heeft u het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens het consult.

Voor inzage van meer gegevens kunt u altijd een afspraak maken. Voor de uitwisseling van gegevens met derden ( uw huisarts, eerdere behandelaren, school) wordt altijd eerst uitdrukkelijk uw toestemming gevraagd. Na het overleg wordt u op de hoogte gesteld van de inhoud van dit overleg. Voor kinderen vanaf twaalf jaar geldt dat zij zelf dienen in te stemmen met het behandelplan, ook moeten zij instemmen met overleg met derden, net als de ouders. Overleg met huisartsen en anderen betrokken is heel gebruikelijk, maar gebeurd alleen nadat toestemming verkregen is. Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van het software systeem Zorgadmin. Dit systeem biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een elektronisch patiënten dossier waarin alle administratieve handelingen worden vastgelegd. Zowel de inhoudelijk behandeling als de financiële kant.

Crisis

Is er sprake van een crisissituatie buiten kantooruren dan moet u contact op nemen met de huisartsenpost van uw regio. Voor clienten uit de omgeving Tilburg is dat Huisartsenpost midden Brabant, 085-5360300. Als we binnen de behandeling een mogelijke crisis vermoeden dan wordt er, met uw toestemming,  vooraf overlegd met de huisartsenpost/crisisdienst.

Waarneming

Als ik met vakantie ben of ziek word, is er vervanging geregeld met een collega psycholoog/psychotherapeut. Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij haar terecht kunt. De naam van de vervangster wordt van te voren met u besproken en vindt u ook altijd terug op het antwoordapparaat en op het tabblad actueel.

Klachten 

Het bieden van kwalitatief goede zorg is een deel van mijn missie. Mocht er in de werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, laat mij dat dan weten. Ik zal mijn best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, en wij er samen niet uitkomen dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de beroepsvereniging LVVP.

Kwaliteitsstatuut vind u hier.

Annuleren

Indien u merkt dat u een afspraak niet kunt nakomen ga ik er vanuit dat u de afspraak zo snel mogelijk annuleert zodat er mogelijk nog een andere client ingepland kan worden. Iedereen kan dit een keer vergeten en dat is geen probleem. Komt het vaker voor dan worden er kosten in rekening gebracht. U kunt uw afzegging doorgeven via de mail; info@avanree.nl of telefonisch tot uiterlijk 24 uur van tevoren. In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandag op vrijdag moet plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd breng ik deels in rekening. Het tarief voor niet afgezegde afspraken bedraagt € 65,- en wordt niet door uw verzekering of gemeente vergoed. U ontvangt hier zelf een factuur voor. Indien in de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt ingepland kan worden dan worden u geen kosten in rekening gebracht.