16In verband met datalekken is de wet aangescherpt en vastgelegd binnen de AVG. Het privacy statement vindt u hier. In verband met deze wet ben ik verplicht om een beveiligde mail verbinding met u te gebruiken. Dit gaat via zorgmail en wordt ingesteld als u bij mij in behandeling bent of zich heeft aangemeld.

Vanaf 1 juni 2009 geldt een identificatieplicht. U moet uw zorgpas en een identiteitsbewijs de eerste keer mee nemen, zodat deze gecontroleerd kunnen worden.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders 

Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind (jonger dan 16 jaar), dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd in de WGBO en tevens vastgelegd in de beroepscode voor psychologen/pedagogen. Voor kinderen van 16 jaar en ouder geldt dat zij zichzelf kunnen aanmelden.

4

 

Wachttijden

Kind en Jeugd ( bewerkt op 15-10-2020)

Voor aanmeldingen op de Doesburgstraat via het gezondheidscentrum Reeshof bedraagt de wachttijd acht weken. Deze kunnen alleen gemeld worden via de huisartsen van het GC Reeshof.

Aanmeldingen voor de praktijk op de Abcovenseweg worden voorlopig niet aangenomen. Vermoedelijk gaat de wachtlijst in januari weer open..

Als we eenmaal gestart zijn, is er  na intake is er verder geen behandelwachttijd.

De wachttijd is ook niet afhankelijk van een verzekeraar of gemeente. Onder vergoedingen kunt u zien met wie er een contract is. Alle zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid tot wachtlijst bemiddeling. Mocht u overal lange wachttijden treffen dan kunt u zich tot uw zorgverzekeraar wenden.

Dossiervorming

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgevens (WBP). Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier ook onmiddellijk na beëindiging van de behandeling worden vernietigd. Daarbij heeft u het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens het consult.

Voor inzage van meer gegevens kunt u altijd een afspraak maken. Voor de uitwisseling van gegevens met derden ( uw huisarts, eerdere behandelaren, school) wordt altijd eerst uitdrukkelijk uw toestemming gevraagd. Na het overleg wordt u op de hoogte gesteld van de inhoud van dit overleg. Voor kinderen vanaf twaalf jaar geldt dat zij zelf dienen in te stemmen met het behandelplan, ook moeten zij instemmen met overleg met derden, net als de ouders. Overleg met huisartsen en anderen betrokken is heel gebruikelijk, maar gebeurd alleen nadat toestemming verkregen is. Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van het software systeem Intramed. Dit systeem biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een elektronisch patiënten dossier waarin alle administratieve handelingen worden vastgelegd. Zowel de inhoudelijk behandeling als de financiële kant.

Crisis

Is er sprake van een crisissituatie buiten kantooruren dan moet u contact op nemen met de huisartsenpost van uw regio. Voor clienten uit de omgeving Tilburg is dat Huisartsenpost midden Brabant, 085-5360300. Als we binnen de behandeling een mogelijke crisis vermoeden dan wordt er, met uw toestemming,  vooraf overlegd met de huisartsenpost/crisisdienst.

Klachten 

Het bieden van kwalitatief goede zorg is een deel van mijn missie. Mocht er in de werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, laat mij dat dan weten. Ik zal mijn best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, en wij er samen niet uitkomen dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de beroepsvereniging LVVP.

Kwaliteitsstatuut vind u hier.

Waarneming

Als ik met vakantie ben of ziek word, is er vervanging geregeld met een collega psycholoog/psychotherapeut. Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij haar terecht kunt. De naam van de vervangster wordt van te voren met u besproken en vindt u ook altijd terug op het antwoordapparaat en op het tabblad actueel.

Annuleren

Indien u merkt dat u een afspraak niet kunt nakomen ga ik er vanuit dat u de afspraak zo snel mogelijk annuleert zodat er mogelijk nog een andere client ingepland kan worden. Iedereen kan dit een keer vergeten en dat is geen probleem. Komt het vaker voor dan worden er kosten in rekening gebracht. U kunt uw afzegging doorgeven via de mail; info@avanree.nl of telefonisch tot uiterlijk 24 uur van tevoren. In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandag op vrijdag moet plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd breng ik deels in rekening. Het tarief voor niet afgezegde afspraken bedraagt € 65,- en wordt niet door uw verzekering of gemeente vergoed. U ontvangt hier zelf een factuur voor. Indien in de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt ingepland kan worden dan worden u geen kosten in rekening gebracht.